Kehittämiskärki

Dataälykkyyden ekosysteemitoiminnan kehittäminen

Dataälykkyys on organisaation systemaattista toimintaa datan tallentamiseksi, muuntamiseksi ja analysoimiseksi muotoon, joka auttaa organisaatioiden liiketoiminnan päätöksenteossa.

Dataälykkyyden ekosysteemitoiminnan kehittämiseksi Kainuussa on perustettu Arctic Data Intelligence and Supercomputing Ecosystem (AIKA), joka toimii data-analytiikan ja suurteholaskennan ekosysteeminä.

AIKA-ekosysteemin tavoitteena on tarjota monipuolisia datan hyödyntämiseen ja digitalisaatioon liittyviä palveluita neljässä eri palvelukategoriassa:

  1. Testaa ennen investointia “Test before invest”
  2. Rahoituksen ja investointien tukeminen “Support to find investments”
  3. Osaamisen ja kykyjen kehittäminen koulutuksella “Skills and training”
  4. Innovaatioekosysteemin kehittäminen ja verkostoituminen “Innovation ecosystem and networking”

AIKA Digital Innovation Hubin (DIH) palveluilla voidaan:

  1. lisätä yritysten tietoisuutta uusista digitaalisista teknologioista ja datan hyödyntämisestä (Awareness Raising).
  2. tarjota ajanmukaista tietoa digitalisaation trendeistä ja kehityssuunnista (Trend monitoring).
  3. tarjota PK-yrityksille ja startup-yrityksille helpompi pääsy (Access to Infrastructure) teknologia-infrastruktuuriin esimerkiksi suurteholaskentakapasiteettiin (LUMI, KAMK HPC), XR-alustoihin, pilvilaskenta-alustoihin tai laboratorioinfrastruktuuriin.
  4. verkottaa ja luoda yhteyksiä (Matchmaking) alueen yrityksille esimerkiksi rahoittajiin, palveluntarjoajiin, laitevalmistajiin, tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin sekä konsultteihin.
  5. tarjota tukea ja neuvontaa (Funding advisory) kansainvälisen, kansallisen tai alueellisen TKI-rahoituksen hankintaan tai hankekonsortion löytämiseen ja konsortiossa toimimiseen.